Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Date geografice

Localizare

Comuna Bârzava este situată la poalele Munţilor Zărand, la contactul acestora cu Munţii Metaliferi, pe râul Bârzava – afluent de dreapta al Mureşului. Comuna se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 25000 ha şi are în componenţă satele: Bârzava – sat reşedinţă de comună situat la o distanţă de 61 km faţă de municipiul Arad, Bătuţa, Căpruţa, Dumbrăviţa, Groşii Noi, Lalaşinţ, Monoroştia şi Slatina de Mureş.

Teritoriul comunei este străbătut de Drumul Naţional 7, Bârzava situându-se la aproximativ 62 km. est de oraşul Arad. Tot prin Bârzava trece Culoarul 4 european de cale ferată (Curtici-Arad-Simeria-Bucureşti).

Suprafaţa comunei este de 25 643 ha., din care peste 17 600 ha. păduri şi terenuri forestiere, 4923 ha. păşuni şi fâneţe, 2232 ha. terenuri arabile, 50 ha. livezi, restul fiind terenuri cu drumuri, construţii, ape, etc.

Relief

Forma de relief dominantă o reprezintă Munţii Zarandului, respectiv o parte din masivul Drocea cu vârful Drocea (836 m.) alcătuit din granitoide şi roci alcaline tardeorogene. Corpurile intruzive sunt alcătuite din numeroase tipuri de roci (diorite meladiorite, porfirite dioritice, sienodiorite cu piroxeni, sienite cu egirin şi arfvedsonit şi granofire cu egirin ). Alte roci prezente în zona sunt: şisturile cristaline (şisturi cloritoase, sericito-cloritoase, micaşisturi, gnais, etc.).

Câmpul cu pirită Monoroştia se dezvoltă pe o mică suprafaţă la contactul şi în interiorulmasivului granitoid. Filoanele sunt formate din cuarţ şi pirita.

În arealul Masivului Drocea şi în Lunca Mureşului sunt prezente şi rocile sedimentare (pietrişuri, gresii, conglomerate, nisipuri, argile, marne şi calcare).

Masivul Drocea este despărţit de Masivul Highiş printr-o şa largă şi adâncă (sub 400 m) între obâşiile văilor Cigheriu şi Bârzava.

Văile din masiv sunt adânci (peste 200 m.) şi strâmte, populate mai ales în cursul inferior. Munţii sunt bine împăduriţi, dar cuprind şi întinse poiene şi plantaţii cu pomi fructiferi (pruni, meri, nuci, peri, etc.). Altitudinea la nivelul drumului naţional 7, în dreptul primăriei, este de 145m.

Climă

În zona comunei Bârzava clima este temperat – continentală, moderată. Media anuală a temperaturilor este între 6 – 10 grade Celsius, în funcţie de altitudine.

În Munţii Zarandului, temperatura medie a verii este de 16 – 18 grade Celsius din cauza curenţilor reci ce vin dinspre nord. În zona de luncă, temperatura medie a verii este de 18 – 20 grade Celsius. Temperatura medie a iernii este de 2 – 3 grade celsius.

Precipitaţiile anuale sunt între 600 – 800 mm., în funcţie de altitudine. Vânturile dominante sunt de sud – est şi nord – vest.

Hidrografie

Cel mai important curs de apă este râul Mureş (17 km. pe teritoriul comunei). Afluenţii Mureşului pe stânga vin din Munţii Zarandului. Aceştia sunt: pârâul Groşilor, pârâul Bârzava, pârâul Monoroştia şi, parţial, pârâul Slatina. Mureşul a produs inundaţii mari în anii 1970, 1975 şi 1998.

Floră

Cuprinde pădurile de foioase cu specii de: gorun 22%, fag 19%, carpen 18%, cer 13%, gârniţă 13%, tei 7%, specii de răşinoase 6% (molid, pin, larice, etc.) şi alte specii 2%. Vegetaţia de luncă cuprinde specii ca: trestia, stuful, salcia, plopul, etc.

Faună

Dintre speciile prezente amintim: mistreţul, căpriorul, vulpea, lupul, cerbul, iepurele, viezurele, etc., multe fiind de importanţă vânătorească. În luncă se înâlnesc raţele sălbatice, barza, fazanul, castorul, acvila de câmp, iar în apele Mureşlui întâlnim crapul, somnul, mreana, scobarul, etc. Pe teritoriul Comunei funcţionează trei fonduri de vânătoare: fondul nr. 35 Conop (parţial), fondul nr. 36 Monoroştia – Bătuţa şi fondul nr. 37 Groşi –Runcu (parţial).